Přijímací řízení SOUT

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru. V případě převýšení zájmu o požadovaný obor budou přijati uchazeči s lepšími prospěchovými výsledky dle stanovených kritérií pro přijetí.

U oborů s maturitní zkouškou se budou konat jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků z jednotných testů z matematiky a českého jazyka a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru. V případě převýšení zájmu o požadovaný obor budou přijati uchazeči s vyšším bodovým hodnocením.

U nástavbových oborů s maturitní zkouškou se budou konat jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků z jednotných testů z matematiky a českého jazyka a dosažených výsledků v příslušném tříletém oboru s výučním listem (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) do maximální kapacity každého oboru. V případě převýšení zájmu o požadovaný obor budou přijati uchazeči s vyšším bodovým hodnocením.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je ale nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření oborů

Obory s výučním listem – minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 21 žáků (u jednotlivých oborů minimálně 8 žáků)

Obory s maturitní zkouškou – minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 18 žáků (u jednotlivých oborů minimálně 8 žáků)

Nástavbové studium (denní) – minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 24 žáků (u jednotlivých oborů minimálně 8 žáků)

Nástavbové studium (dálkové) – minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 24 žáků (u jednotlivých oborů minimálně 8 žáků)

Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem s kódovým označením „E“

(Montážní strojírenské a elektrotechnické práce, Truhlářská a čalounická výroba)

 1. znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku (nebo analogicky z posledního navštěvovaného ročníku ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího vykazovaného ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa),
 2. průměrný prospěch z 1. pololetí předchozího vykazovaného ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa).

Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem s kódovým označením „H“

(Strojní mechanik – zámečník, Obráběč kovů se zaměřením na CNC, Elektrikář, Truhlář)

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo analogicky z posledních navštěvovaných ročníků ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 300 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku,
 2. známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku,
 3. známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku,
 4. známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku,
 5. známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku,
 6. známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku.

Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou s kódovým označením „L“

(Mechanik strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Návrhář nábytku – CNC programátor)

 1. jednotné přijímací zkoušky
 2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (uchazeč nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“),
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

 1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou jednotných testů z českého jazyka a matematiky
 2. Termíny přijímacích zkoušek:
  • 1. řádný termín: 12. 4. 2017
  • 2. řádný termín: 19. 4. 2017

(11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 – 1. a 2. druhý náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a řádně se omluvili)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí jednotné testy z českého jazyka a matematiky, ze kterých lze získat v součtu maximálně 100 bodů. Body jednotné přijímací zkoušky budou mít váhu 60 %, tzn. že body budou přepočítány touto vahou a uchazeči bude přiděleno max. 60 bodů celkem. Dále bude hodnocen průměrný prospěch (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ uvedený na přihlášce uchazeče a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 40 body, průměr 1,01 pak 39,8 body atd. až do průměru 3,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 40 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. počet získaných bodů z jednotné zkoušky z matematiky,
 2. počet získaných bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka,
 3. průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa),
 4. průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa),
 5. průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa),
 6. známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku,
 7. známka z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku,
 8. známka z cizího jazyka za 1. pololetí 9. ročníku,
 9. známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku.

Kritéria pro přijetí do nástavbového studia – denní studium

(Provozní technika, Nábytkářská a dřevařská výroba)

 1. jednotné přijímací zkoušky
 2. znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 3. úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (doložení v pondělí dne 4. září 2017 – první školní den) ve tříletém strojírenském nebo dřevozpracujícím oboru s výučním listem (dle zvoleného oboru), popř. obsahově příbuzných oborů,
 4. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

 1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou jednotných testů z českého jazyka a matematiky
 2. Termíny přijímacích zkoušek:
 • řádný termín: 12. 4. 2017
 • řádný termín: 19. 4. 2017

(11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 – 1. a 2. druhý náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a řádně se omluvili)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí jednotné testy z českého jazyka a matematiky, ze kterých lze získat v součtu maximálně 100 bodů. Body jednotné přijímací zkoušky budou mít váhu 60 %, tzn. že body budou přepočítány touto vahou a uchazeči bude přiděleno max. 60 bodů celkem. Dále bude hodnocen průměrný prospěch (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) v 1. pololetí 3. ročníku SOU (SŠ) uvedený na přihlášce uchazeče a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 40 body, průměr 1,01 pak 39,8 body atd. až do průměru 3,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 40 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměrný prospěch ze 2. pololetí 2. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa),
 2. průměrný prospěch ze 2. pololetí 1. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa),
 3. známka z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku,
 4. známka z českého jazyka a literatury za 1. pololetí 3. ročníku,
 5. známka z cizího jazyka za 1. pololetí 3. ročníku,
 6. známka z matematiky za 2. pololetí 2. ročníku,
 7. známka z českého jazyka a literatury za 2. pololetí 2. ročníku,
 8. známka z cizího jazyka za 2. pololetí 2. ročníku.

Kritéria pro přijetí do nástavbového studia – dálkové studium

(Provozní technika, Nábytkářská a dřevařská výroba)

 1. jednotné přijímací zkoušky
 2. znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 3. úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (doložení v pondělí dne 4. září 2017 – první školní den) ve tříletém strojírenském nebo dřevozpracujícím oboru s výučním listem (dle zvoleného oboru), popř. obsahově příbuzných oborů,
 4. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

 1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou jednotných testů z českého jazyka a matematiky
 2. Termíny přijímacích zkoušek:
 • řádný termín: 12. 4. 2017
 • řádný termín: 19. 4. 2017

(11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 – 1. a 2. druhý náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a řádně se omluvili)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí jednotné testy z českého jazyka a matematiky, ze kterých lze získat v součtu maximálně 100 bodů. Body jednotné přijímací zkoušky budou mít váhu 60 %, tzn. že body budou přepočítány touto vahou a uchazeči bude přiděleno max. 60 bodů celkem. Dále bude hodnocen průměrný prospěch (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) v 1. pololetí 3. ročníku SOU (SŠ) uvedený na přihlášce uchazeče a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 40 body, průměr 1,01 pak 39,8 body atd. až do průměru 3,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 40 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměrný prospěch ze 2. pololetí 2. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)
 2. průměrný prospěch ze 2. pololetí 1. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)
 3. známka z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku,
 4. známka z českého jazyka a literatury za 1. pololetí 3. ročníku,
 5. známka z cizího jazyka za 1. pololetí 3. ročníku,
 6. známka z matematiky za 2. pololetí 2. ročníku,
 7. známka z českého jazyka a literatury za 2. pololetí 2. ročníku,
 8. známka z cizího jazyka za 2. pololetí 2. ročníku.

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Ředitel školy stanovuje dle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předpokládané počty přijímaných žáků pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 takto:

Předpokládané počty přijímaných žáků
Název oboru dle ŠVP Obor vzdělání Počty přijímaných žáků
   4leté obory s maturitní zkouškou – celkem 60 žáků
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30
Návrhář nábytku – CNC programátor 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 10
Mechanik elektrotechnik  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 20
3leté obory s výučním listem (H) – celkem 90 žáků
Strojní mechanik – zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik 24
Obráběč kovů (se zaměřením na CNC)  23-56-H/01 Obráběč kovů 12
Elektrikář  26-51-H/01 Elektrikář 18
 Truhlář  33-56-H/01 Truhlář 36
3leté obory s výučním listem (E) – celkem 16 žáků
Truhlář a čalounická výroba 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 8
Montážní strojírenské a elektrotechnické práce 23-51-E/01 Strojírenské práce 8
Nástavbové studium (denní) pro absolventy 3letých oborů s výučním listem – celkem 30 žáků
Provozní technika 23-43-L/51 Provozní technika 16
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 14
Nástavbové studium (dálkové) pro absolventy 3letých oborů s výučním listem – celkem 45 žáků
Provozní technika 23-43-L/51 Provozní technika 30
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 15

 

Nabídka oborů vzdělání od školního roku 2016/2017

pro uchazeče se základní vzděláním

 pro uchazeče se středním vzděláním s výučním listem

Zkušební kolo přijímacích zkoušky 2017

Vzhledem k nově zavedeným povinným jednotným přijímacím zkouškám pro všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou nabízíme zájemcům o výše uvedené obory možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto.

Pro uchazeče o obory:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 23-44 -L/01 Mechanik strojů a zařízení
 • 33-41-L/01 Návrhář nábytku a CNC programátor
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Bližší informace

Přihláška ke stažení (formát WORD)

Přihláška ke stažení (formát PDF)


Archiv 2016/2017


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na školní rok 2016/17

Ředitelka VOŠ, OA a SOUT Chotěboř vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na OA a SOUT pro školní rok 2016/17 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. – školský zákon a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení pro všechny obory viz níže

Časový průběh přijímacího řízení

do 30. 6. 2016 –  poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou
1. 7. 2016 – 3. kolo přijímacího řízení na OA
1. 7. 2016 – rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení formou vyvěšení výsledků v budově školy a na školním webu
do 11. 7. 2016 – poslední termín odevzdání zápisového lístku ředitelce školy

 

Aktuality:

počet přihlášených k přijímacímu řízení:                 113 na všechny obory

přijímací zkoušky se nekonají

22.4. – zveřejnění seznamu přijímaných uchazečů

možnost osobního vyzvednutí rozhodnutí zákonnými zástupci

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2016/17

Ředitelka VOŠ, OA a SOUT Chotěboř vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na OA a SOUT pro školní rok 2016/17 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. – školský zákon a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení. pro obory

MATURITNÍ

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků´

UČEBNÍ

23-51-H/01 Strojní mechanik
počet přijímaných uchazečů: 24 žáků´

23-56-H/01 Obráběč kovů
počet přijímaných uchazečů: 24 žáků´

33-56-H/01 Truhlář
počet přijímaných uchazečů: 30 žáků´

26-51-H/01 Elektrikář
počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

23-51-E/01 Strojírenské práce
počet přijímaných uchazečů: 8 žáků

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
počet přijímaných uchazečů: 8 žáků

Uchazeči učebních oborů nevykonávají přijímací zkoušku

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem

23-43-L/51 Provozní technika – denní forma studia
počet žáků 14

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba – denní forma studia
počet žáků 12

Uchazeči učebních oborů nevykonávají přijímací zkoušku

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Časový průběh přijímacího řízení

do 13. 5. 2016 –  poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou
20. 5. 2016 – 2. kolo přijímacího řízení na OA
20. 5. 2016 – rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení formou vyvěšení výsledků v budově školy a na školním webu
do 30. 5. 2016 – poslední termín odevzdání zápisového lístku ředitelce školy


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2016/17

Ředitelka VOŠ, OA a SOUT Chotěboř vyhlašuje první kolo přijímacího řízení na OA a SOUT pro školní rok 2016/17 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. – školský zákon a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení. pro obory na SOUT

MATURITNÍ

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků´

 Uchazeči oborů L nevykonávají přijímací zkoušku

UČEBNÍ

23-51-H/01 Strojní mechanik
počet přijímaných uchazečů: 24 žáků´

23-56-H/01 Obráběč kovů
počet přijímaných uchazečů: 24 žáků´

33-56-H/01 Truhlář
počet přijímaných uchazečů: 30 žáků´

26-51-H/01 Elektrikář
počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

23-51-E/01 Strojírenské práce
počet přijímaných uchazečů: 8 žáků

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
počet přijímaných uchazečů: 8 žáků

53-41-H/01 Ošetřovatel
počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

Uchazeči učebních oborů nevykonávají přijímací zkoušku

Nástavbové studium pro absolventy 3letých oborů s výučním listem

23-43-L/51 Provozní technika – denní forma studia
počet žáků 14

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba – denní forma studia
počet žáků 12

Uchazeči učebních oborů nevykonávají přijímací zkoušku

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Kritéria přijímacího řízení

 1. Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Celkem maximálně 120 bodů, skutečný počet bodů bude hodnocen sestupně.
 2. Za známku výborný z předmětů MAT, CJ, FYZ, AJ bude uděleno 10 bodů, za každý předmět za známku chvalitebný bude uděleno 5 bodů, za dobrý 1 bod, které budou připočteny k počtu bodů za průměrný prospěch
 3. Maximálně možný počet dosažených bodů je 160. Pořadí bude stanoveno sestupně, tedy 1. pořadí – 160 bodů a dále.
 4. Uchazeči o učební obory musí mít splněnou povinnou školní docházku a doloží vysvědčení za poslední 3 absolvovaná pololetí.

V Chotěboři 27. 1 .2016

Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka školy

Dny otevřených dveří

plakat_OA_16_sm

PLAKÁT 2016


Archiv 2015/2016


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 60 a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.

Přihlášky do denní formy vzdělávání se podávají ředitelce školy do 29. května 2015.

Počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Kód a název oboru Počet volných míst Přijímací zkoušky (ano/ne)

Obory s maturitní zkouškou

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 5 ne
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 5 ne

Obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik 4 ne
23-56-H/01 Obráběč kovů 5 ne
26-51-H/01 Elektrikář 3 ne
33-56-H/01 Truhlář 12 ne

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 17 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016.

Seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání obsahují vždy:

 1. seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
 2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
 3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Seznamy uchazečů naleznete zde:

4leté obory vzdělání – obory s maturitní zkouškou:

obor s maturitní zkouškou 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

obor s maturitní zkouškou 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

obor s maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

3leté obory vzdělání – obory s výučním listem:

obor s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik

obor s výučním listem 23-56-H/01 Obráběč kovů

obor s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář

obor s výučním listem 33-56-H/01 Truhlář

obor s výučním listem 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Nástavbové studium – obory s maturitní zkouškou (žáci přijímaní do vyššího ročníku):

obor s maturitní zkouškou 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

obor s maturitní zkouškou 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

obor s maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik


A) tříleté obory

Obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

a)       znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,

b)       splnění povinné školní docházky,

c)       zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejnižšího po nejvyšší (vzestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. pololetí (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) posledního ročníku ZŠ uvedený na přihlášce uchazeče.

Výpočet:

1)       Počet přidělených bodů za průměrný prospěch = průměrný prospěch uchazeče × 100

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

1.       průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku popř. 8. ročníku pokud uchazeč vychází z 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

2.       průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku popř. 7. ročníku pokud uchazeč vychází z 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

3.       průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku popř. 7. ročníku pokud vychází z 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

     B) tříleté obory s výučním listem

Obor:  23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

 1. znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škol

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu přidělených bodů, a to od nejnižšího po nejvyšší (vzestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ uvedený na přihlášce uchazeče, známky z matematiky a fyziky.

Výpočet:

 1. Počet přidělených bodů za průměrný prospěch = průměrný prospěch uchazeče × 100
 2. Počet přidělených bodů za známku z matematiky – přidělení bodů dle tabulky níže
 3. Počet přidělených bodů za známku z fyziky – přidělení bodů dle tabulky níže
Tabulka pro výpočet bodů za známky
Známka z předmětů Získaný počet bodů
1 0
2 20
3 40
4 60
5 80

Pozn.: Pokud nebude uchazeč v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen, bude se hodnotit známka za 2. pololetí předchozího ročníku. Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

1.            průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

2.            průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

3.            průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

4.            známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku

5.            známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku

6.            známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku

7.            známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku

8.            známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku

9.            známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku

C) čtyřleté obory s maturitní zkouškou

Obor: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 1. znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (uchazeč nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“),
 2. úspěšné ukončení základního vzdělání k datu přijetí ke vzdělávání na střední škole,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu přidělených bodů, a to od nejnižšího po nejvyšší (vzestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ uvedený na přihlášce uchazeče a známky z matematiky, českého jazyka a fyziky.

Výpočet:

1)       Počet přidělených bodů za průměrný prospěch = průměrný prospěch uchazeče × 100

2)       Počet přidělených bodů za známku z matematiky – přidělení bodů dle tabulky níže

3)       Počet přidělených bodů za známku z českého jazyka – přidělení bodů dle tabulky níže

4)       Počet přidělených bodů za známku z fyziky – přidělení bodů dle tabulky níže

Tabulka pro výpočet bodů za známky
Známka z předmětů Získaný počet bodů
1 0
2 20
3 40
4 60
5 80

Pozn.: Pokud nebude uchazeč v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen, bude se hodnotit známka za 2. pololetí předchozího ročníku. Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

1.       průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

2.       průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

3.       průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

4.       známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku

5.       známka z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku

6.       známka z cizího jazyka za 1. pololetí 9. ročníku

7.       známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku

8.       známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku

9.       známka z českého jazyka za 2. pololetí 8. ročníku

10.    známka z cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku

11.    známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku

Přihlášky se podávají do 15. března ředitelce školy.

Comments are closed.