Projekty školy

Projekty z ESF – rok 2015

 1) Výzva č. 56

V květnu 2015 škola podala projektovou žádost v rámci výzvy vyhlášené MŠMT k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Šablony klíčových aktivit jsou:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Vybrali jsme si šablony č. 1 a 4. Název projektu je Jazykové vzdělávání na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř. Žádost byla schválena a během podzimu je projekt realizován. Běží čtenářské dílny na SOUT i na OA, byly nakoupeny knihy a čtečky. V září byl realizován týdenní zájezd s výukou do Londýna pro 35 žáků.

Obě aktivity napomáhají žákům v rozvoji smyslových i řečových schopností v českém i anglickém jazyce, obohacují je o další zkušenosti a zážitky.

Projekt bude ukončen do 31.12. 2015.

 

2) Výzva č. 57

V srpnu 2015 Vyhlásilo MŠMT další výzvu – č. 57. Škola rovněž podala projektovou žádost.

Šablony klíčových aktivit:

  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
  2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy
  3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu
  4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Vybrali jsme si šablony č. 3 a 4. Název projektu je Rozvoj jazykových kompetencí.

I tato žádost byla schválena a projekt běží do 31.12.2015, kdy bude ukončen.Tři učitelé se vzdělávají v dalších jazykových kompetencích. 80 žáků pracuje v systému blended learningu. Pomáhá jim více se zaměřit a zdokonalit ve svých jazykových kompetencích.

 Hodnocení:  Rozvoj jazykových kompetencí

Je název projektu realizovaného na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři od 1. září 2015 do 31. prosince 2015. Jedná se o zavedení tzv. blended learningu, tedy nové metody výuky jazyků, která kombinuje tradiční výuku s e-learningem. Studující se učí slovíčka, trénují výslovnost, osvojují si gramatická pravidla, čtou texty, poslouchají dialogy či sledují didaktizovaná videa v pohodlí svého domova na svém počítači nebo tabletu, tak aby se vyučující během vyučování ve škole mohl zaměřit na rozvoj mluvení.

Naše škola získala finanční prostředky z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy č. 57 a můžeme tak relizovat klíčové aktivity 3 (Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu) a klíčové aktivity 4 (Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu).

Poskytovatelem blended learningu je společnost ONLINE jazyky, která poskytla studujícím licence pro přístup do svého systému na celý školní rok.

Podle klíčové aktivity 4 se u nás studia angličtiny účastní 40 studentů z OA a 40 studentů ze SOUt. Na základě vstupních testů a doporučení učitelů byla stanovena vstupní úroveň kurzu (Kurz B1- a Přípravný kurz ke státní maturitě), jehož obsah je pro všechny studenty ve skupině stejný, nadále ale záleží na individuálních dovednostech každého studenta, jak rychle bude postupovat kurzem. Během tohoto postupu ho systém pouští do dalších lekcí až poté, co prokáže, že zvládl předchozí látku a úspěšně složil dílčí testy. Systém umožňuje porovnávat výslovnost, stahovat si slovíčka jako mp3 do svého přehrávače, poznamenávat si vlastní fráze a komunikovat s lektorem.

Podle klíčové aktivity 3 u nás studují tři učitelé, kteří si vylepšují své znalosti v obecné a odborné angličtině a využívají i Skype pro komunikaci s lektorem.

Blended learning je zajímavým doplňkem klasické výuky jazyků, který díky své interaktivní formě pomáhá zvýšit motivaci ke studiu cizího jazyka a zlepšuje jednotlivé jazykové dovednosti studentů.

Plakát projektu AJ technická AJ maturita