Facility managment

Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium)
Forma studia: denní nebo dálková
Číslo studijního oboru: 39 – 41 – N / 03
Učební plán byl schválen MŠMT ČR na základě akreditace pod č. j. MSMT-3802/2012-24
ze dne 16. května 2012 pro 1. 9. 2012 – 31. 8. 2018

Studium

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul – diplomovaný specialista – (zkratka DiS za příjmením)

Výuka

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia – každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující. Na výuce odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru.

Dálkové studium probíhá v blocích  přibližně jednou za 14 dní v 12 blocích za semestr (8 pátků a 4 soboty – Pá od 9 do 18 a So od 8 do 13))  a pak následuje zkouškové období (ukázka rozpisu DS v Novinkách VOŠ).

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe.

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete zde . Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky domluvte individuální návštěvu.

Profil absolventa Facility managment

fm

 

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce odbor-níka nového typu, označovaného v celém světě jako Facility manažer, tj. manažera v oblasti podpůrných služeb, tedy činností, které nejsou činnostmi hlavními. Smyslem specializace těchto manažerů je neodkladná potřeba snižování nákladů, úspor energií, vstupů, využití veškerých rezerv, vyšší výkony lidí apod. v celé společnosti. Používanou metodou pro dosa-žení těchto výsledků je sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovních činností s cílem posílit ty výkony, které umožní pracovníkům na pracovištích podat nejlepší výkony a přispět k pozitivním výsledkům organizace. Odborník vzdělaný ve Facility managementu má přehled a nadhled, který mu umožní přizpůsobit služby specifickým potřebám zákazníkka.

Vzhledem ke komplexnosti, systémovosti a rozsáhlosti činností se nevytvořil český ekviva-lent ke slovům Facility management a používají se anglické pojmy. Ani norma ČSN EN 15 221 – Facility management nepoužívá český ekvivalent.

Ke znalostem, schopnostem a dovednostem absolventa patří zejména:

 • komplexní znalost Facility managementu,
 • široké pole znalostí technických, procesních, ekonomických, humánních, ekologic-kých, psychologických a etických,
 • znalost nejmodernějších komunikačních technologií,
 • koncepční schopnosti – tvorba koncepce a její obhájení,
 • mít odpovědnost za strategii a taktiku FM,
 • definice procesů a jejich měření, nastavení standardů,
 • sestavení smluv, výběr a hodnocení dodavatelů,
 • nutná orientace v systému řízení dle požadavků norem ISO,
 • schopnost použít odpovídající legislativu,
 • důraz na znalosti a dovednosti v otázkách efektivnosti, optimalizace a analýz proce-sů,
 • dovednosti k integrovanému řízení podpůrných procesů,
 • sestavení a analýza finančních plánů,
 • schopnost komunikovat na všech úrovních, vyjednávat, řešit problémovou komunikaci,
 • efektivně kontrolovat,
 • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
 • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Profesní uplatnění studenta

Absolvent jako Facility manažer je schopen zajišťovat ve firmách a institucích komplexně podpůrné služby buď formou vlastního zajištění (insourcing) nebo externího zajišťování (outsourcing).

Výčet profesních činností

V oblasti Facility managementu se v České republice uplatňuje poptávka po odbornících v následujících činnostech:

 • komplexní vedení FM agendy ve firmě v podobě insourcingu,
 • komplexní vedení FM agendy ve firmě v podobě supervisora outsoursované firmě,
 • space managementu:
 • správa ploch a jejich optimalizace,
 • pasportizace, evidence majetku, inventarizace,
 • ubytovací služby,
 • stěhování, vybavenost interiéru/exteriéru,
 • správa majetku,
 • zpracování a vedení projektové i provozní dokumentace,
 • správa energií a médií,
 • provoz a údržba technologické infrastruktury,
 • správa MaR (měření a regulace)
 • správa světelného hospodářství
 • správa odpadového hospodářství
 • úklidový servis
 • energetický audit
 • revize, servisy, pozáruční servisy
 • služby spojené s bezpečností a ochranou zdraví a majetku, požární ochranou
 • administrativní, ekonomické a obchodní procesy, které souvisí s vlastnictvím nemo-vitosti:
 • zajištění jednotlivých podpůrných služeb, správa vozového parku
 • bezpečnostní management dokumentů
 • klíčové hospodářství – přístupové karty, klíče
 • řízení asistenčních a recepčních služeb
 • help desk služby
 • řízení stravovacích služeb, catering, automaty
 • konferenční služby
 • ICT
 • logistika – vnitřní pošta, kurýrní služby
 • management vozového parku
 • zajištění reprografických služeb
 • management kvality
 • optimalizace investičních nákladů
 • optimalizace provozních nákladů
 • kontrolní a poradenská činnost
 • facility audit
 • evidence smluv a kontrola smluvních podmínek
 • právní služby
 • služby v realitách
 • služby pro developery při výstavbě a následném prodeji / pronajímání

Učební plány

Ke stažení zde