23-44-L/01 - Mechanik strojů a zařízení

Určeno pro: chlapce a dívky

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Stupeň dosaženého středního vzdělání po úspěšném ukončení studia

Střední vzdělání s maturitní zkouškou možnost vykonání kurzu svařování dle ČSN 05 0705

Charakteristika oboru

Obor s maturitní zkouškou mechanik strojů a zařízení připravuje žáky pro výrobu a montáž strojních součásti, sestavování, opravování a oživování strojírenských výrobků i NC strojů, diagnostikování a odstraňování poruch na složitých strojích a zařízeních, zajištění předávacího a opravárenského servisu, při kterém uplatňují ruční a strojní obrábění materiálů, svařování. Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, připraveného k aktivnímu a odpovědnému životu v občanské společnosti, v profesní sféře pak schopného výkonu povolání v průmyslových provozech, ve službách a nebo v soukromém sektoru. Cílem studia je připravit absolventa na takové úrovni, která mu umožní dále se vzdělávat jak v různých krátkodobých specializačních či rekvalifikačních kurzech, tak v programech vedoucích k dosažení vzdělání vyššího stupně.

Profil absolventa

Po skončení přípravy v oboru s maturitní zkouškou mechanik strojů a zařízení, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen ručně a strojně obrábět materiály, svařovat a po zaškolení řezat kyslíkem, vyrábět a montovat strojní součásti, sestavovat, opravovat a oživovat strojírenské výrobky, diagnostikovat a odstraňovat poruchy na složitých strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis.

Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent oboru s maturitní zkouškou připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání při opravách, seřizování a oživování strojů a strojních zařízení, včetně jejich příslušenství a technickohospodářských činností provozního charakteru. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa

Absolventi oboru s maturitní zkouškou, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.