23-45-L/01 Programátor a seřizovač CNC strojů

Určeno pro:                                  chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:        základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia:                 4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:       maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Uplatnění:

Tento obor pružně reaguje na změny související se 4. průmyslovou revolucí. Rozvoj Průmyslu 4.0 velmi úzce souvisí i se vzděláváním. Nejen, že je vzdělávací systém jeho rozvojem ovlivňován, ale i vzdělávání má opačný vliv a jeho kvalitní a správně orientované provádění rozvíjející žádoucí kompetence žáků a studentů může k rozvoji průmyslu výrazně přispět.

Absolvent školního vzdělávacího programu Programování a obsluha CNC strojů je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Je schopen spolupracovat se specialisty z oborů mechaniky, automatizační techniky a příbuzných oborů.

Absolvent je připraven projektovat a konstruovat v CAD aplikacích a navrhovat technologii výroby. Dále je schopen tvořit programy pro CNC výrobní stroje včetně seřízení, odladění a vlastní výroby součástky až po vyhodnocení pomocí software na 3D měřících strojích. Umí pracovat s řídicími systémy  pro CNC obráběcích stroje a obráběcí centra Heidenhain, Siemens Sinumeric a Fanuc. Je schopen se podílet na spoluvytváření programů pro PLC automaty a robotická pracoviště.

Může aktivně pracovat v konstrukci, technologii, v oblasti servisní péče firmy, v technických službách a provozních technických údržbách v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotizovaných pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřící a regulační technice, sdělovací a zabezpečovací technice atd.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky.

Typické pracovní pozice či povolání:

  • seřizovač - operátor CNC strojů
  • technolog a systémový programátor CNC strojů
  • operátor automatizovaných výrobních strojů CNC
  • konstruktér
  • technický pracovník výstupní kontroly
  • technik automatizovaných pracovišť
  • diagnostik a zkušební technik
  • programátor (od logických funkcí až po PLC např. zabudovaných jako subsystémy v CNC)

Stručný popis oboru:

Výuka se skládá ze všeobecně-vzdělávacích předmětů (český jazyk, německý, anglický jazyk, matematika, fyzika, tělesná výchova, práce s počítačem) a odborných strojírenských a elektrotechnických předmětů (Technologie, Strojírenská technologie, Technická dokumentace, CAD projektování, Stroje a zařízení, Technická mechanika, Strojírenská měření, Automatizace obráběcích strojů, Strojnictví, Automatizace a robotizace). Žáci získávají znalosti pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky jak z teoretických a odborných předmětů, tak i z praxe.

Velký důraz je kladen na výuku výpočetní techniky a to zejména její aplikace a využití pro ostatní technické disciplíny jako je projektování a konstrukce součástek, přípravků a strojních celků, programování CNC strojů, PLC automatů, automatizace a robotizace. Studenti pracují v CAD/CAM systémech s programy SolidWorks, Surfcam, Solidcam, ArtCam. Odborné předměty podrobně seznámí studenty s používanými technickými materiály, konstrukcí a provozem strojů, výrobními technologiemi, CNC programováním, automatizací a robotizací výrobních linek a vyšším stupněm řízení výroby. Během studia žáci absolvují stáže v odborných partnerských firmách, kde si osvojí a zdokonalí získané znalostí formou projektů a stipendijních programů.

Žáci jsou po dobu celého studia vedeni k odvádění nejvyššího výkonu s důrazem na kvalitu a učí se chápat kvalitu práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti.