26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik

Určeno pro: chlapce a dívky

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře) Stupeň dosaženého středního vzdělání po úspěšném ukončení studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou možnost vykonání základního kurzu obsluhy manipulačních vozíků

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost.

Stručný popis oboru

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, německý nebo anglický jazyk, matematika, fyzika, tělesná výchova, práce s počítačem) a odborných elektrotechnických předmětů (automatizace, číslicová technika, elektronika, elektrotechnická měření, materiály a technologie, silnoproudá zařízení, technická dokumentace, základy elektrotechniky, odborný výcvik). Žáci získávají znalosti pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky jak z teoretických a odborných předmětů, tak i z odborného výcviku. Žáci se učí provádět elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály. Dále provádět montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky.  Učí se číst a tvořit technickou dokumentaci, uplatňovat zásady normalizace a graficky komunikovat. V rámci výuky automatizace se žáci seznamují s programováním robotů, robotických linek a CNC strojů.

Žáci jsou po dobu celého studia vedeni k odvádění nejvyšší kvality jejich práce, žáci se učí chápat kvalitu práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti. Učí se dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti.

Obor s maturitní zkouškou mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektrických a elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Uplatnění absolventů

Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektrotechnických systémech daného oboru. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se může absolvent ucházet o studium na vysokých školách ve všech formách pomaturitního studia.

Zařazení po ukončení studia

Absolvent má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Najde uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechniky a elektroniky a ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje. Volba specializace ve vyšších ročnících umožňuje lepší přizpůsobení konkrétní situaci na trhu práce a dává dobrý základ pro další doplňování kvalifikace v souladu s rozvojem techniky.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, se mohou ucházet o další studium za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol.

Profil absolventa

Příprava v oboru mechanik elektrotechnik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní činnost spojenou s instalací, jednoduššími návrhy, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou konkrétních elektrotechnických systémů a zařízení. Po ukončení studia je dobře připraven na absolvování specializačních kursů a další zvyšování kvalifikace.

Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických systémů a ovládá i specializované znalosti podle zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživování, provozem a diagnostikou elektronických systémů. Aplikuje základní poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Čte strojírenské, stavební výkresy, obvodová i bloková elektrotechnická schémata. Chápe funkci jednotlivých prvků obvodů i funkčních celků systémů. Umí zvolit vhodné nářadí a pomůcky a používat je při práci. Je schopen stanovit vhodný pracovní postup a tento při práci dodržovat. Umí navrhnout jednodušší části systémů a zařízení. Správně užívá konstrukční a elektronické prvky. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody elektronických systémů. Je schopen instalovat kabelové rozvody. Umí měřit základní elektrické veličiny u jednotlivých prvků elektronických obvodů, měřit vstupní a výstupní hodnoty funkčních celků, sestav i podsestav. Umí měřit parametry elektronických prvků, integrované obvody a speciální součástky. Ovládá a používá běžné i speciální měřicí přístroje. Orientuje se v číslicové technice a jejich aplikacích. Zná principy automatizace a její použití v práci. Orientuje se v problematice programovaní robotů, robotických linek a CNC strojů.Je seznámen se samočinnými počítači, možnostmi jejich uplatnění a uživatelsky je ovládá.Dovede posoudit množství a kvalitu vykonané práce, spočítat potřebné údaje a vyplnit odpovídající doklady a tiskopisy.