26-51-H/01 - Elektrikář

Stručný popis oboru:

V prvních dvou letech teoretická a praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání, která se v závěrečné části přípravy (3.ročník) zaměřuje na přípravu na konkrétní povolání požadovanou v regionu.

Profil absolventa:

Absolvent je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Tyto jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Absolvent oboru s výučním listem ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí zákony aplikovat v praxi a nejen laboratorní, ale i provozní. Umí se orientovat v celé široké oblasti elektrotechniky a tyto základní vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami regionu. Umí se orientovat v základní technické dokumentaci, umí ji zhotovit a také využít. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití a umí s nimi pracovat.

Zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat, umí je nahrazovat jejich ekvivalenty. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá používání nejrůznějších měřících přístrojů. Rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení, umí je opravovat a udržovat.

Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje. Umí vykonávat potřebné výpočty, při opravách dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady BOZP a předpisy protipožární ochrany.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni zejména pro dělnická povolání elektrikář.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oborů s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu. Studium probíhá na středních odborných učilištích nebo středním odborných školách formou denního nebo dálkového studia.

Zařazení po ukončení přípravy:

Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání, které je určeno obsahem přípravy ve 3. ročníku. Mohou to být: provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativní techniku.

 

Školní   vzdělávací program - učební plán
26-51-H/01   Elektrikář
 
Kategorie a   názvy vyučovacích předmětů
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem
Český jazyk a literatura
2
2
1
5
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Fyzika
1
1
1
3
Základy ekologie a chemie
1
-
-
1
Matematika
2
2
1
5
Tělesná výchova
2
2
1
5
Práce s počítačem
1
1
1
3
Ekonomika
-
-
2
2
Technická dokumentace
1
1
-
2
Technologie
1
1
1
3
Elektrické stroje a přístroje
-
2
1
3
Materiály a technologie
1
-
-
1
Základy elektrotechniky
4
1
-
5
Elektronika
-
2
1
3
Elektrotechnická měření
-
2
1
3
Silnoproudá zařízení *
-
-
2,5
2,5
Elektronická zařízení *
-
-
2,5
2,5
Odborný výcvik
12
12
17,5
41,5
Celkem hodin týdně
31
32
34
97