33-56-H/01 - Truhlář

Určeno pro: chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia: 3 roky, denní

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, možnost získání řidičského průkazu na vysokozdvižný vozík

Stručný popis oboru

V oboru truhlář si žáci osvojují vědomosti a dovednosti: zhotovují v požadované kvalitě základní truhlářské výroby, provádí montáže výrobků, osazování výrobků ve stavbách a rovněž provádí opravy a renovace, používají odbornou terminologii, jsou schopni využívat obecných poznatků, využívají manuálně řemeslné zručnosti, volí vhodné nástroje, stroje a zařízení pro strojní opracování materiálů a provádí jejích ošetření a běžnou údržbu. Získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v odborném výcviku.

Profesionální orientace

Absolvent je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Tyto jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Absolvent oboru s výučním listem má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech, vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat, ekologicky nakládá s veškerým odpadem, má základní vědomosti o technologii výroby. Dále zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, dílenských náčrtů, dokáže používat normy, provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu a kontrolu kvality výrobku. Instaluje a sestavuje hotové výrobky a součásti. Má všeobecnou znalost z oblasti ekonomiky a je připraven pro individuální a sériovou výrobu.

Umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, umí zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí, dílců a podskupin, zná technologie výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků. Dále zná výrobu nábytkových systémů a zařízení bytových interiérů a veřejných místností, uplatňuje ergonomické a antropometrické požadavky, zabezpečuje ochranu nábytku, umí je udržovat a odborně opravit, umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky.

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni zejména pro dělnická povolání truhlář.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oborů s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů s výučním listem navazujícího na předcházející přípravu. Studium probíhá na středních odborných učilištích nebo středních školách formou denního nebo dálkového studia (na SOU technickém Chotěboř obor dřevařská a nábytkářská výroba.

 

Školní vzdělávací program - učební plán
33-56-H/01 Truhlář
 
Kategorie a   názvy vyučovacích předmětů
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem
Český jazyk a literatura
2
2
1
5
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Fyzika
1
1
1
3
Základy ekologie a chemie
1
0
0
1
Matematika
2
1
1
4
Matematická cvičení *
0
1
0
1
Tělesná výchova
2
2
1
5
Práce s počítačem
1
1
1
3
Ekonomika
0
0
2
2
Technická dokumentace
2
1
1
4
Technologie
2
2
2
6
Nauka o materiálech
1
1
1
3
Stroje a zařízení
1
1
1
3
Odborný výcvik
12
17,5
17,5
47
Celkem hodin týdně
30
33,5
32,5
96