39-08-N/01 - Řízení bezpečnosti práce

Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium)

Forma studia: denní nebo dálková

Číslo studijního oboru: 39-08-N/01 Učební plán schválený MŠMT ČR udělením reakreditace ze dne 22. prosince 2010 pod č.j. 59/2011-24 s platností od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2017, akreditace prodloužena

Studium

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul – diplomovaný specialista – (zkratka DiS. za příjmením)

Výuka

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia – každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující. Na výuce odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru. Garantem výuky po stránce odbornosti bude Výzkumný ústav bezpečnosti práce se sídlem v Praze.

Dálkové studium probíhá v blocích  přibližně jednou za 14 dní, v 12 blocích za semestr (8 pátků a 4 soboty – Pá od 9 do 18 a So od 8 do 13),  a pak následuje zkouškové období.

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe.

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky domluvte individuální návštěvu.

Profil absolventa Řízení bezpečnosti práce

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné jak k zajištění řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, tak i pro samostatné podnikání v oboru BOZP. V průběhu studia má student možnost získat certifikáty pro samostatnou činnost v oboru BOZP i PO, a to přímo na škole. Jedná se o odbornou způsobilost v požární ochraně a po získání povinné odborné praxe také odbornou způsobilost v prevenci rizik. Studenti dálkového studia, kteří mají požadavek praxe splněn v průběhu studia, mohou získat certifikát během studia. Po absolutoriu má student možnost složit zkoušku k získání certifikátu Manažer BOZP junior přímo na škole.

Patří sem zejména:

 • se orientuje v legislativě,
 • má znalosti a dovednosti v prevenci rizik,
 • zvládá zpracování komplexní dokumentace BOZP vyžadované legislativou,
 • zvládá vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele s ohledem na specifické odlišnosti organizace,
 • zvládá komunikovat s příslušnými orgány státní správy,
 • se orientuje
  • v požadavcích kladených na pracovní prostředí,
  • v problematice ochrany životního prostředí,
  • v zásadách bezpečné práce,
  • v základní problematice požární ochrany a prevence závažných havárií,
  • ve výpočetní technice potřebné pro samostatnou činnost, zná specializovaný SW v oboru,
  • v manažerské práci i podnikatelských aktivitách aj.
 • zná cizí jazyky potřebné pro komunikaci v EU.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v podnicích jako technik BOZP nebo v manažerských činnostech spojených s řízením BOZP. Po získání certifikátů může pracovat jako osoba odborně způsobilá. Může zajišťovat úkoly zaměstnavatele v prevenci rizik nebo v zajištění požární ochrany, ve všech organizacích, kde je to legislativně požadováno, nebo jako OSVČ v BOZP nebo v PO. Uplatňuje se také v orgánech státního odborného dozoru.