63-41-N/05 - Řízení a zabezpečování jakosti

Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium)

Forma studia: denní nebo dálková

Číslo studijního oboru: 63-41-N/05 Učební plán byl schválen MŠMT ČR na základě reakreditace pod č. j. MSMT-839/2012-24 ze dne 16. května 2012 pro období od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2018

Studium

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul – diplomovaný specialista – (zkratka DiS za příjmením)

Výuka

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia – každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajiš»ují kvalifikovaní vyučující. Na výuce odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru. Garantem výuky po stránce odbornosti bude Česká společnost pro jakost se sídlem v Praze 1.

Dálkové studium probíhá v blocích  přibližně jednou za 14 dní v 12 blocích za semestr (8 pátků a 4 soboty – Pá od 9 do 18 a So od 8 do 13) a pak následuje zkouškové období.

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe.

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky domluvte individuální návštěvu.

Profil absolventa Řízení a zabezpečování jakosti

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce manažera kvality(QM), k výkonu samostatné činnosti systémového řízení kvality na různých pozicích ve výrobních podnicích i nevýrobních institucích.

Nároky kladené na pracovníky působící v oblasti kvality vyplývají především z šíře problematiky a nezbytnosti se jí zabývat pro budoucí udržitelný život.

Patří sem zejména:

 • nutná orientace v systému řízení dle požadavků norem ISO,
 • schopnost použít odpovídající legislativu,
 • důraz na znalosti a dovednosti v otázkách efektivnosti, optimalizace a analýz procesů,
 • požadavek na průběžné používání výpočetní techniky a statistických metod,
 • schopnost odborné komunikace s certifikačními orgány,
 • znalost teoretických poznatků k manažerské práci i podnikatelským aktivitám,
 • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
 • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Po úspěšném zvládnutí absolutoria může absolvent v rámci harmonizace s požadavky na personální certifikaci složit zkoušku na certifikát QM – Junior. Po 3 letech praxe na základě žádosti podané certifikačnímu orgánu CSQ-CERT získá certifikát QM.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent je schopen zajišťovat odbornou činnost a poradenskou činnost v podnicích a institucích ve všech odvětvích národního hospodářství.

Absolvent získá kompetence potřebné k samostatnému výkonu funkce v oblasti práce s mezinárodními normami ISO 9000 a výše.

Výčet profesních činností

Absolvent se uplatní v oblasti:

 • systémového řízení dle požadavků norem ISO,
 • managementu pro integrovaný systém řízení,
 • analýzy efektivnosti systému,
 • optimalizace nákladů na kvalitu,
 • efektivnosti hodnocení dodavatele (způsobilost dodavatelů, zákaznický audit),
 • nezávislého ověřování ve spolupráci s laboratořemi a zkušebnami,
 • garance zákazníkovi z hlediska funkčnosti systému,
 • prohlášení značky povinné shody CE,
 • využití statistických nástrojů pro řízení kvality,
 • komunikace s certifikačními orgány,
 • vnitřního auditu organizace,
 • zabezpečení a realizace činností spojených s provedením certifikace,
 • koordinace činností odborných orgánů podniku v QM systému.