Absolutoria VOŠ

Absolutorium - leden 2022

Podrobné informace ke konání absolutorií oboru Řízení bezpečnosti práce, které proběhnou dne 19. ledna 2022, ke stažení zde.

Podrobné informace ke konání absolutorií oboru Řízení a zabezpečování jakosti, které proběhnou dne 20. ledna 2022, ke stažení zde.


 

Všeobecné informace o absolutoriu na VOŠ

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").

Organizace absolutoria

 • Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů.
 • Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut.
 • Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut.
 • Zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut a zkouška z cizího jazyka trvá nejvýše 20 minut.
 • Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů.
Zkouška z cizího jazyka
 • obsahem zkoušky jsou témata vztahující se ke studovanému vzdělávacímu programu
 • cílem zkoušky je ověřit schopnost studenta ústně komunikovat na odborná témata
Odborná zkouška
 • odborná zkouška se skládá z modulů, které jsou vymezeny v učebním plánu
 • cílem odborné zkoušky je ověřit, zda je student schopen aplikovat nabyté teoretické znalosti v prakticky zaměřených situacích
Obhajoba absolventské práce
 • na absolventskou práci zpracují hodnotící posudky vedoucí práce a oponent
 • student se s oběma posudky seznámí ještě před obhajobou absolventské práce
 • cílem obhajoby je prezentovat absolventskou práci před komisí, reagovat na připomínky v posudcích, odpovědět na dotazy členů komise

Hodnocení absolutoria

Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

 • 1 – výborně,
 • 2 – velmi dobře,
 • 3 – dobře,
 • 4 – nevyhověl(a).

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

 • prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50,
 • prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 - dobře,
 • neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 - nevyhověl.

Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku pouze z té části absolutoria, ve které neprospěl.

Pokud se student k absolutoriu nedostaví a svou nepřítomnost řádně písemně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. V případě, že se student k absolutoriu bez řádné omluvy nedostaví nebo omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by absolutorium vykonal neúspěšně.

Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Absolutorium může student vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.