Zpět na výpis článků

Informace k nástupu do školy pro žáky tříd 4A, 4MO, 3SE, 3TA

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř bude od 11. 5. 2020 zajišťovat vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky posledních ročníků střední školy, a to za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

Vzdělávací aktivity jak v teoretické výuce, tak i v odborném výcviku budou probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků, přičemž žáci budou rozmístěni na pracovištích s patřičnými rozestupy a v lavicích budou sedět po jednom. Harmonogram na období od 12. 5. 2020 do 29. 5. 2020 bude sdělen v pondělí 11. 5. 2020.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci (případně zletilí žáci) zvážili rizikové faktory (chronické onemocnění plic, onemocnění srdce, poruchy imunitního systému, těžká obezita, léčeny diabetes, chronické onemocnění ledvin, onemocnění jater atp.) a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při vstupu do školy musí žák předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno také zákonným zástupcem. Pokud nebudou tyto dokumenty podepsány, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Program na pondělí dne 11. 5. 2020 ke stažení zde. Věnujte prosím pozornost času zahájení vzdělávacích aktivit (pro jednotlivé skupiny se časy liší)!

Pravidla pro ochranu zdraví ve škole

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci nebudou v teoretické výuce používat šatny a nemají povinnost se přezouvat. Na odborném výcviku budou platit stávající pravidla.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Ve třídě

 • Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Na odborném výcviku

 • Po příchodu na pracoviště odborného výcviku musí žák použít dezinfekci na ruce.
 • V průběhu pobytu na dílnách OV nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i na dílnách OV.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy.

Omlouvání nepřítomnosti ve vzdělávacích aktivitách

 • Pokud se žák neúčastní výuky, je nutné sdělit důvod nepřítomnosti třídnímu učiteli.

Informace k zajištění stravování ve škole

Škola bude od pondělí dne 11. 5. 2020 zajišťovat stravování žáků. Oběd je nutné objednat přes elektronické přihlašování nejpozději do pátku dne 8. 5. 2020, případně objednat telefonicky u pí Hajšmanové do pondělí dne 11. 5. 2020 do 8 hodin na tel. 734 693 683. Bude vařen pouze oběd č. 1, nebude možnost výběru. Objednávka obědů na další dny bude probíhat standardním způsobem (elektronicky, čipem přes terminál v budově školy).

Školní bufet bude probíhat v nepozměněné formě, pouze za přísnějších hygienických pravidel (dezinfekce rukou apod.).

Pravidla chování při stravování ve školní jídelně

 • Výdej obědů proběhne bezprostředně po ukončení výuky.
 • Při vstupu do jídelny je nutné provést dezinfekci rukou.
 • Vstup do jídelny školy pouze s rouškou.
 • Je nutné dodržovat rozestupy 2 metry jak při výdeji oběda, tak i u stolu.
 • Příbory, jídlo, nápoj podávají kuchařky
 • Při jídle si strávník sejme roušku a odloží do vlastního pytlíku.
 • Bezprostředně po dojedení oběda si strávník opět nasadí roušku.