Zpět na výpis článků

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2021.

Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium)

V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 nebudou z rozhodnutí ředitele školy v oborech s maturitní zkouškou konány přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší, než je počet přijímaných žáků. Pokud počet přihlášek bude vyšší, než je počet přijímaných žáků, uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Oznámení o případném nekonání přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů bude zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 8. 3. 2021.

Zákonní zástupci uchazečů, kterých se toto opatření dotkne, budou o této skutečnosti neprodleně informováni doporučeným dopisem.

Obory s výučním listem (3leté denní studium)

 Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru.


Formuláře přihlášek ke studiu je možné stáhnout na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na všechny obory (kromě oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie) je požadováno lékařské potvrzení.