Zpět na výpis článků

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 2. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 30. června 2020

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Tento seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 2. července 2020.

 1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
 2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (dle Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Počty přijímaných žáků
Název oboru dle školního vzdělávacího programu Obor vzdělání Počty žáků pro přijetí
4leté obory s maturitní zkouškou
Průmyslová automatizace 26-41-M/01 Elektrotechnika 6
Firemní management 63-41-M/02 Obchodní akademie 6
Programátor a seřizovač CNC strojů 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 6
3leté obory s výučním listem
Strojní mechanik - zámečník 23-51-H/01 Strojní mechani 6
Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) 23-56-H/01 Obráběč kovů 6
Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 9

Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou

Kód oboru vzdělání Název školního vzdělávacího programu Název rámcového vzdělávacího programu Lékařské potvrzení
26-41-M/01 Průmyslová automatizace Elektrotechnika ano
63-41-M/02 Firemní management Obchodní akademie ne
23-45-L/01 Programátor a seřizovač CNC strojů Mechanik seřizovač ano
 1. přijímací zkouška
 2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (uchazeč nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“),
 1. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

Přijímací zkouška – uchazeč přiloží k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Započítá se bodové hodnocení z jednotného testu z předmětu Český jazyk a literatura (max. 50 bodů) a z předmětu Matematika a její aplikace (max. 50 bodů).

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

 1. V přijímací zkoušce formou celostátního jednotného testu z matematiky a českého jazyka lze dosáhnout v součtu maximálně 100 bodů.
 2. Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ (průměr bude hodnocen za každé pololetí a to 1,0 po 25 bodech až po průměr 3,0 po 1 bodě).
 3. Uchazeč, který dosáhne celkového výsledku 150 bodů, bude v pořadí na 1. místě a dále bude pořadí sestupně pokračovat.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměr známek z matematiky (za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ),
 2. průměr známek z českého jazyka (za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ),
 3. průměr známek z cizího jazyka – anglického (za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem

Kód oboru vzdělání Název školního vzdělávacího programu Název rámcového vzdělávacího programu Lékařské potvrzení
23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník Strojní mechanik ano
23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) Obráběč kovů ano
33-56-H/01 Truhlář Truhlář ano
 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo analogicky z posledních navštěvovaných ročníků ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 300 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

       1.            známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku,

       2.            známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku,

       3.            známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku,

       4.            známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku,

       5.            známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku,

       6.            známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku.