Zpět na výpis článků

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na SŠ

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 4. kolo přijímacího řízení do 4letých oborů s maturitní zkouškou odevzdávají řediteli střední školy do 19. srpna 2019.

Přihlášky se pro 4. kolo přijímacího řízení do 3letých oborů s výučním listem odevzdávají řediteli střední školy do 29. srpna 2019.

 1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
 2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Počet volných míst ve 4. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Počty přijímaných žáků
Název oborů dle školního vzdělávacího programu Obor vzdělání Počet žáků pro přijetí
4leté obory s maturitní zkouškou
Procesní technolog a programátor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 5
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 9
Návrhář nábytku - CNC programátor 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 6
3leté obory s výučním listem
Strojní mechanik - zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik 6
Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) 23-56-H/01 Obráběč kovů 9
Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář 10
Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 9

Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem

Kód oboru vzdělání

Název školního vzdělávacího programu

Název rámcového vzdělávacího

programu

23-51-H/01

Strojní mechanik - zámečník

Strojní mechanik

23-56-H/01

Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

Obráběč kovů

26-51-H/01

Elektrikář

Elektrikář

33-56-H/01

Truhlář

Truhlář

 

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo analogicky z posledních navštěvovaných ročníků ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 300 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

       1.            známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku,

       2.            známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku,

       3.            známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku,

       4.            známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku,

       5.            známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku,

       6.            známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku.

Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou

Kód oboru vzdělání

Název školního vzdělávacího programu

Název rámcového vzdělávacího

programu

23-44-L/01

Procesní technolog a programátor

Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01

Návrhář nábytku – CNC programátor

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 

 1. přijímací zkoušky
 2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (uchazeč nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“),
 1. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

 1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou testu obecných studijních předpokladů ke studiu na střední škole (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají)
 2. Termín přijímací zkoušky – 30. 8. 2019 v 9 hodin (budova SOU, Žižkova 1501, Chotěboř)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

 1. V přijímací zkoušce formou testu obecných studijních předpokladů lze dosáhnout v součtu maximálně 100 bodů a jejich výsledek bude tvořit 60 % výsledku přijímací zkoušky.
 2. Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, bude tvořit 40 % přijímací zkoušky (průměr bude hodnocen za každé pololetí a to 1,0 po 20 bodech až po průměr 3,0 po 1 bodě).
 3. Uchazeč, který dosáhne celkového výsledku 100 %, bude v pořadí na 1. místě a dále bude pořadí sestupně pokračovat.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměr známek z matematiky,
 2. průměr známek z českého jazyka,
 3. průměr známek z cizích jazyků.