Zpět na výpis článků

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - vyšší ročník

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků SŠ, SOU pro školní rok 2021/2022 – 4. kolo

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického vyhlašuje přijímací řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2021/2022.

1. Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole

nejpozději do 27. 8. 2021

2. Přihláška ke studiu

Při přijímání do vyššího ročníku střední školy podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se využívá stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.

Platnou přihlášku lze stáhnout na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1).

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

 

Obor vzdělání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

4leté obory s maturitní zkouškou

26-41-M/01 Elektrotechnika

8

63-41-M/02 Obchodní akademie

10

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

9

23-45-L/01 Programátor a seřizovač CNC strojů

2

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

8

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

8

23-56-H/01 Obráběč kovů

10

26-51-H/01 Elektrikář

1

33-56-H/01 Truhlář

10

4. Kritéria příjímacího řízení

  1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. Splnění povinné školní docházky
  3. Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz bod 5.)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Uchazeči přijímaní do vyššího ročníku střední školy nekonají jednotné přijímací zkoušky. Hodnotí se známka z českého jazyka, matematiky a celkový průměrný prospěch.

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Dále se hodnotí známka z českého jazyka a matematiky dle níže uvedené tabulky.

Známka z předmětu Získáný počet bodů
1 20
2 15
3 10
4 5
5, nehodnocen/a 0

5. Zdravotní způsobilost ke vzděláváníZa průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů, za známku z českého jazyka max. 20 bodů a za známku matematiky max. 20 bodů, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 140 bodů.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru je požadováno u všech oborů s výjimkou oboru s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie. Uchazeči o tento obor nemusí dokládat potvrzení od lékaře.

6. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn dne 30. 8. 2021 na internetových stránkách školy (www.oschot.cz) a na úřední desce v 1. patře školy.

7. Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek se u přijetí do vyššího ročníku neodevzdává dle § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.