Zpět na výpis článků

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků SŠ, SOU pro školní rok 2020/2021

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického vyhlašuje přijímací řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2020/2021.

1. Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole

do 1. března 2020

2. Přihláška ke studiu

Při přijímání do vyššího ročníku střední školy podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) se využívá stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.

Platnou přihlášku lze stáhnout zde.

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

 

Obor vzdělání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

4leté obory s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie 10
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 10
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 10
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 10

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik 10
23-56-H/01 Obráběč kovů 10
26-51-H/01 Elektrikář 10
33-56-H/01 Truhlář 10

4. Kritéria příjímacího řízení

  1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. Splnění povinné školní docházky
  3. Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz bod 5.)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Uchazeči přijímaní do vyššího ročníku střední školy nekonají jednotné přijímací zkoušky. Hodnotí se známka z českého jazyka, matematiky a celkový průměrný prospěch.

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Dále se hodnotí známka z českého jazyka a matematiky ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku dle níže uvedené tabulky.

Známka z předmětu

Získaný počet bodů

1 20
2 15
3 10
4 5
5, nehodnocen/a 0

Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů, za známku z českého jazyka max. 20 bodů a za známku matematiky max. 20 bodů, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 140 bodů.

5. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru je požadováno u všech oborů s výjimkou oboru s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie. Uchazeči o tento obor nemusí dokládat potvrzení od lékaře.

6. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn dne 22. dubna 2020 na internetových stránkách školy (www.oschot.cz) a na úřední desce v 1. patře školy. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí dne 23. dubna 2020.

7. Odevzdání zápisového lístku

Při přijímání do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona se zápisový lístek neuplatňuje.