Maturitní zkoušky OA

Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, určuje následující:

Žáci třídy 4A oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a dvou nepovinných zkoušek.

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná ekonomika ústní
povinná účetnictví ústní
povinná soubor ekonomických předmětů praktická
nepovinná občanská nauka ústní
nepovinná německý jatyk ústní

Termíny profilové části maturitních zkoušek

podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 371/2012

v jarním termínu:

a) Soubor ekonomických předmětů - praktická zkouška - 18. 4. 2018
b) Ekonomika - ústní zkouška - 21. - 22. 5. 2018
c) Účetnictví - ústní zkouška - 21. - 22. 5. 2018
d) Občanská nauka - ústní zkouška - 21. - 22. 5. 2018
e) Německý jazyk - ústní zkouška - 21. - 22. 5. 2018

v podzimním termínu:

a) Soubor ekonomických předmětů - praktická zkouška -13. 9. 2018
b) Ekonomika - ústní zkouška -12. 9. 2018
c) Účetnictví - ústní zkouška -12. 9. 2018
d) Občanská nauka - ústní zkouška - 12. 9. 2018
e) Německý jazyk - ústní zkouška -12. 9. 2018

Témata

Ekonomika - ústní zkouška
 • Národní hospodářství
 • Charakteristika tržní ekonomiky
 • Podnik a právní formy podnikání
 • Majetková a kapitálová výstavba podniku
 • Výrobní činnost
 • Zásobování podniku
 • Prodejní činnost (odbyt)
 • Personální činnost a odměňování
 • Marketing
 • Management podniku
 • Osobní finance
 • Činnosti bank
 • Náklady podniku, kalkulace nákladů
 • Výnosy podniku a hospodářský výsledek
 • Financování podniku
 • Daňová soustava ČR
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob, ostatní přímé daně
 • Nepřímé daně
 • Pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření
Účetnictví - ústní zkouška
 • Význam a právní úprava účetnictví, inventarizace
 • Účetní dokumentace
 • Dlouhodobý majetek, oceňování a způsoby pořízení
 • Odpisovánía vyřazování dlouhodobého majetku
 • Zásoby materiálu a zboží, způsoby jejich účtování
 • Zvláštní případy při účtovánío materiálovýchzásobách a zboží, zásoby vlastní výroby
 • Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • Cenné papíry a směnky
 • Pohledávky a závazky z obchodních vztahů v tuzemsku a zahraničí
 • Mzdy a zaměstnanci, společníci
 • Zúčtování daní a dotací
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady a výnosy
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Účetní uzávěrka
 • Hospodářský výsledek
 • Účetní závěrka
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Daňová evidence příjmů a výdajů
 • Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným a vakciové společnost
Soubor ekonomických předmětů – praktická zkouška
Témata jsou 4, všechna zpracovávaná na počítači v programu Pohoda:
 • Daňová evidence – v programu Pohoda
 • Účetnictví – v programu Pohoda
Občanská nauka – ústní zkouška
 • Předmět psychologie, metody, psychika, chování a jednání
 • Poznávání skutečnosti
 • Osobnost
 • Vývoj člověka
 • Člověk v lidském společenství
 • Společnost
 • Vývoj společnosti, stratifikace
 • Multikulturní společnost
 • Náboženství
 • Média, vliv médií
 • Stát, státní zřízení ČR
 • Demokracie a totalita, lidská práva
 • Politika, politické systémy, volby
 • Volby
 • Státní správa a samospráva
 • Mezinárodní politika o organizace
 • Evropská integrace
 • Globalizace a globální problémy
 • Filozofie a její význam v životě člověka
 • Antická filosofie
 • Středověká filosofie
 • Renesanční filosofie
 • Novověká filosofie
 • Moderní a postmoderní filosofie, česká filosofie
 • Etika
Německý jazyk - ústní zkouška
 • Unsere Familie, mein Lebenslauf
 • Wohnen, unser Haus, Hilfe im Haushalt
 • Speisen und Getränke, im Restaurant
 • Einkaufen, Dienstleistungen
 • Das Wetter, die Jahreszeiten
 • Sport in meinem Leben, neue Sportarten
 • Ferien, Urlaub, Reisen, die Verkehrsmittel
 • Meine Beziehung zur Kultur, die Kultureinrichtungen
 • Meine Freizeit und Hobbys, Tagesablauf
 • Schulwesen, das Studium an unserer Schule
 • Gesundheit, gesunde Lebensweise
 • Die Tschechische Republik
 • Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik
 • Charakteristik der Person, meine beste Freundin, literarische Person
 • Die Bundesrepublik Deutschland, Berlin
 • Österreich, die Schweiz
 • Feste und Bräuche
 • Für die bessere Umwelt
 • Das Leben auf dem Lande und in der Stadt
 • Die wichtigsten Massenmedien, Computer
 • Der Briefwechsel in Export und Import, Geschäftsbrief
 • Die Arten der Geschäftsbriefes
 • Die Rolle der Mode, Bekleidung
 • Bewerbung um eine Stelle, Stellensuche
 • Die Rolle der Werbung, Werbemittel

Školní seznam literárních děl pro MZ 2018

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, stanovuje pro jarní a podzimní zkušební období roku 2018 pro žáky 4. ročníků středního odborného učiliště školní seznam literárních děl.

Školní seznam literárních děl