Maturitní zkoušky OA

Maturitní kalendář

Společná část maturitní zkoušky

Předmět/druh zkoušky Termín konání
Český jazyk a literatura - písemná práce 10. 4. 2019
Anglický jazyk - písemná práce 11. 4. 2019
Německý jazyk - písemná práce 11. 4. 2019
Matematika - didaktický test 2. 5. 2019
Anglický jazyk - didaktický test 2. 5. 2019
Český jazyk a literatura - didkatický test 3. 5. 2019
Německý jazyk - didkatický test 3. 5. 2019

Podrobnější informace naleznete zde.

Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, určuje následující:

Žáci třídy 4A oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2019 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a dvou nepovinných zkoušek.

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná ekonomika ústní
povinná účetnictví ústní
povinná soubor ekonomických předmětů praktická
nepovinná občanská nauka ústní
nepovinná německý jatyk ústní

Témata

Ekonomika - ústní zkouška
 • Národní hospodářství
 • Charakteristika tržní ekonomiky
 • Podnik a právní formy podnikání
 • Majetková a kapitálová výstavba podniku
 • Výrobní činnost
 • Zásobování podniku
 • Prodejní činnost (odbyt)
 • Personální činnost a odměňování
 • Marketing
 • Management podniku
 • Osobní finance
 • Činnosti bank
 • Náklady podniku, kalkulace nákladů
 • Výnosy podniku a hospodářský výsledek
 • Financování podniku
 • Daňová soustava ČR
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob, ostatní přímé daně
 • Nepřímé daně
 • Pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření
Účetnictví - ústní zkouška
 • Význam a právní úprava účetnictví, inventarizace
 • Účetní dokumentace
 • Dlouhodobý majetek, oceňování a způsoby pořízení
 • Odpisovánía vyřazování dlouhodobého majetku
 • Zásoby materiálu a zboží, způsoby jejich účtování
 • Zvláštní případy při účtovánío materiálovýchzásobách a zboží, zásoby vlastní výroby
 • Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • Cenné papíry a směnky
 • Pohledávky a závazky z obchodních vztahů v tuzemsku a zahraničí
 • Mzdy a zaměstnanci, společníci
 • Zúčtování daní a dotací
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady a výnosy
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Účetní uzávěrka
 • Hospodářský výsledek
 • Účetní závěrka
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Daňová evidence příjmů a výdajů
 • Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným a vakciové společnost
Soubor ekonomických předmětů – praktická zkouška
Témata jsou 4, všechna zpracovávaná na počítači v programu Pohoda:
 • Daňová evidence – v programu Pohoda
 • Účetnictví – v programu Pohoda
Občanská nauka – ústní zkouška
 • Předmět psychologie, metody, psychika, chování a jednání
 • Poznávání skutečnosti
 • Osobnost
 • Vývoj člověka
 • Člověk v lidském společenství
 • Společnost
 • Vývoj společnosti, stratifikace
 • Multikulturní společnost
 • Náboženství
 • Média, vliv médií
 • Stát, státní zřízení ČR
 • Demokracie a totalita, lidská práva
 • Politika, politické systémy, volby
 • Volby
 • Státní správa a samospráva
 • Mezinárodní politika o organizace
 • Evropská integrace
 • Globalizace a globální problémy
 • Filozofie a její význam v životě člověka
 • Antická filosofie
 • Středověká filosofie
 • Renesanční filosofie
 • Novověká filosofie
 • Moderní a postmoderní filosofie, česká filosofie
 • Etika
Německý jazyk - ústní zkouška
 • Unsere Familie, mein Lebenslauf
 • Wohnen, unser Haus, Hilfe im Haushalt
 • Speisen und Getränke, im Restaurant
 • Einkaufen, Dienstleistungen
 • Das Wetter, die Jahreszeiten
 • Sport in meinem Leben, neue Sportarten
 • Ferien, Urlaub, Reisen, die Verkehrsmittel
 • Meine Beziehung zur Kultur, die Kultureinrichtungen
 • Meine Freizeit und Hobbys, Tagesablauf
 • Schulwesen, das Studium an unserer Schule
 • Gesundheit, gesunde Lebensweise
 • Die Tschechische Republik
 • Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik
 • Charakteristik der Person, meine beste Freundin, literarische Person
 • Die Bundesrepublik Deutschland, Berlin
 • Österreich, die Schweiz
 • Feste und Bräuche
 • Für die bessere Umwelt
 • Das Leben auf dem Lande und in der Stadt
 • Die wichtigsten Massenmedien, Computer
 • Der Briefwechsel in Export und Import, Geschäftsbrief
 • Die Arten der Geschäftsbriefes
 • Die Rolle der Mode, Bekleidung
 • Bewerbung um eine Stelle, Stellensuche
 • Die Rolle der Werbung, Werbemittel

Školní seznam literárních děl pro MZ 2019

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, stanovuje pro jarní a podzimní zkušební období roku 2019 pro žáky 4. ročníků středního odborného učiliště školní seznam literárních děl.

Školní seznam literárních děl