Maturitní zkoušky

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

  • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

  • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

  • Soubor ekonomických předmětů

Praktická zkouška trvá 1 den (300 minut).

Obor vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

  • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

  • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

  • Praktická zkouška z odborného výcviku 

Praktická zkouška z odborného výcviku trvá 3 dny a v jednom dni nepřesáhne 420 minut (7 hodin).

Obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

  • Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

  • Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

  • Praktická zkouška z odborného výcviku

Praktická zkouška z odborného výcviku trvá 3 dny a v jednom dni nepřesáhne 420 minut (7 hodin).

Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, určuje následující:

Žáci oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a dvou nepovinných zkoušek.

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná ekonomika ústní
povinná účetnictví ústní
povinná soubor ekonomických předmětů praktická
nepovinná občanská nauka ústní
nepovinná německý jazyk ústní

Žáci oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky


Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná automatizace ústní
povinná elektronika ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Žáci oboru vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2022 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná strojnictví ústní
povinná technologie ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Tematické okruhy pro 3. část ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka v roce 2022 - obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Anglický jazyk

Tematické okruhy pro 3. část ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka v roce 2022 - obor vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Anglický jazyk

Školní seznam literárních děl pro MZ 2022

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, stanovuje pro jarní a podzimní zkušební období roku 2019 pro žáky 4. ročníků středního odborného učiliště školní seznam literárních děl.

Školní seznam literárních děl

Seznam přečtené literatury k maturitní zkoušce (k vyplnění a odevzdání řediteli školy)