Pravomoci ředitele školy a odvolací lhůty

Pravomoci ředitele školy a odvolací lhůty

Vymezení pravomocí ředitele školy
Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a osnov, za odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření výroční zprávy o činnosti školy a za její zpřístupnění. Práva a povinnosti ředitele vyplývají z ustanovení § 164 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
Ředitel školy rozhoduje v oblasti státní správy dle ustanovení § 165, odst. 2 v těchto případech: 

 1. povolení individuálního studijního plánu dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb.
 2. přijetí ke vzdělávání ve střední škole 
 3. přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání
 4. opakování ročníku 
 5. podmíněném vyloučení ze školy či školského zařízení a o vyloučení ze školy či školského zařízení 
 6. uznání dosaženého vzdělání 

Odvolací lhůty proti rozhodnutí ředitele školy
Odvolání lze podat proti těmto rozhodnutím ředitele školy ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to prostřednictvím ředitele školy. Všechny lhůty jsou počítány ode dne doručení rozhodnutí.

 1. povolení individuálního studijního plánu dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. do 15 dnů
 2. přijetí ke vzdělávání ve střední škole do 3 dnů
 3. přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání do 15 dnů
 4. opakování ročníku do 15 dnů
 5. podmíněném vyloučení ze školy či školského zařízení a o vyloučení ze školy či školského zařízení do 15 dnů
 6. uznání dosaženého vzdělání do 15 dnů
 7. odmítnutí poskytnutí informací do 15 dnů