Přijímací řízení

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení

 V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání:

 4leté s maturitní zkouškou

 63-41-M/02 Obchodní akademie

 3leté obory s výučním listem

 23-56-H/01 Obráběč kovů

 26-51-H/01 Elektrikář

 23-56-H/01 Truhlář

 Pozn.: Písemná rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou nejpozději v pátek dne 9. 7. 2021.

(zveřejněno dne 8. 7. 2021)


 Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 3. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 7. 7. 2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy dne 8. 7. 2021. 

Podrobné informace naleznete zde.


 Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání:

4leté s maturitní zkouškou

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

63-41-M/02 Obchodní akademie

3leté obory s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

Pozn.: Písemná rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou v úterý dne 15. 6. 2021.

(zveřejněno dne 15. 6. 2021)


 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů. 

Přihlášky se pro 2. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 14. června 2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy dne 15. června 2021. 

Podrobné informace naleznete zde.


 Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání:

4leté s maturitní zkouškou 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP: Programátor a seřizovač CNC strojů)

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

63-41-M/02 Obchodní akademie

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik 

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) 

26-51-H/01 Elektrikář 

33-56-H/01 Truhlář

Pozn.: Písemná rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou ve čtvrtek dne 20. května 2021.

(zveřejněno dne: 19. 5. 2021)


 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení - ZMĚNA TERMÍNU

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 

  • 3leté obory s výučním listem - 19. 5. 2021 do 12:00 hodin
  • 4leté obory s maturitní zkouškou - 19. 5. 2021 do 12:00 hodin

V souladu s čl. X Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021 dochází ke změně ukončení hodnocení přijímacího řízení a ke změně termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Původní termín 22. 4. 2021 u 3letých oborů s výučním listem a 28. 4. 2021 u 4letých oborů s maturitní zkouškou je zrušen, výsledky budou dle výše uvedeného opatření zveřejněny pro všechny obory vzdělání v nově stanoveném termínu, a to 19.5. 2021.


 Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek do maturitních oborů

V souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 a v souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení ředitel školy rozhodl ve všech maturitních oborech onekonání přijímacích zkoušek.
(zveřejněno dne 4. 3. 2021)

 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2021.

Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium)

V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 nebudou z rozhodnutí ředitele školy v oborech s maturitní zkouškou konány přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší, než je počet přijímaných žáků. Pokud počet přihlášek bude vyšší, než je počet přijímaných žáků, uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Oznámení o případném nekonání přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů bude zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 8. 3. 2021.

Zákonní zástupci uchazečů, kterých se toto opatření dotkne, budou o této skutečnosti neprodleně informováni doporučeným dopisem.

Obory s výučním listem (3leté denní studium)

 Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru.


Formuláře přihlášek ke studiu je možné stáhnout na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na všechny obory (kromě oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie) je požadováno lékařské potvrzení.