Přijímací řízení VOŠ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení:

 • 2. kolo - pátek 31. srpna 2018 (přihlášky se podávají do čtvrtka 16. srpna 2018)

 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení: 

 • 1. kolo – St 20. června 2018 (přihlášky do 31. 5. 2018)

Bude-li v prvním kole přijímacího řízení na dálkové studium podáno méně než 25 přihlášek na obor, budou přihlášky převedeny do druhého kola.

V denní formě pro letošní školní rok otevřeme obor: (podle převažujícího počtu přihlášek)

V dálkové formě pro letošní školní rok otevřeme obor: (podle převažujícího počtu přihlášek)

Přihláška se podává na tiskopise přihláška VOŠ 2018

 1. Nedílnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Studenti, kteří maturují v aktuálním školním roce  tuto kopii dodají v den přijímacího řízení.
 2. Nesmí chybět IZO střední školy (pokud již střední škola neexistuje nebo se stala součástí jiné školy, IZO nevyplňujte).
 3. Uchazeči o denní studium uvedou na přihlášku jazyk, který budou studovat jako první cizí jazyk (pokročilí).
 4. Uchazeči o dálkové studium uvedou jazyk, který budou studovat jako hlavní (AJ nebo NJ). Jako druhý jazyk nabízíme kromě AJ, NJ a  také ruský jazyk (otevřeme v případě dostatečného počtu zájemců).

Kritéria přijímacího řízení VOŠ  (v PDF)

 1. Přijímací řízení na vyšší odbornou školu probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky dle § 94 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledků z  předchozího studia do maximální kapacity každého oboru. V případě převýšení zájmu o požadovaný obor budou přijati uchazeči s lepšími prospěchovými výsledky dle stanovených kritérií pro přijetí.
 3. Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole ověří znalost českého jazyka, která je ale nezbytná pro vzdělávání, ověří rozhovorem.Minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 25 žáků. Bude-li v prvním kole přijímacího řízení na denní i dálkové studium podáno méně než 25 přihlášek na obor, budou přihlášky převedeny do dalšího kola.
 4. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě aritmetického průměru známek z maturitního vysvědčení, v případě rovnosti rozhodne o pořadí známka z českého jazyka a literatury.
 5. Uzávěrka přihlášek a termíny přijímacího řízení viz výše.

 

Pro zájemce o studium nabízíme v souladu se současnými trendy, které vyžaduje praxe a uplatňovanými v rámci našeho hospodářství i v EU, následující obory:

Z nabízených oborů otevřeme letos obor (obory) s největším počtem přihlášek (viz v úvodu)

Obory jsou ukončeny titulem DiS. (titul Bc. mohou naši absolventi získat v návazném zkráceném studiu na státní vysoké škole).

Předností studia je, že jen na naší VOŠ  je možno získat současně s ukončením studia certifikáty M-BOZP- juniorM-EMS – junior QM – junior, bližší o těchto certifikátech zde.

Během studia škola ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina umožní studentům získat odbornou způsobilost v požární technice formou zkoušky (v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.), kde mohou získat certifikát technik PO, nebo odborně způsobilá osoba v PO. Oba certifikáty jsou předpokladem pro provozování činnosti v oblasti PO.

Studium jazyků umožní přípravu na certifikát PET – základní úroveň a certifikát BEC – obchodní angličtina a němčina, praktické zkušenosti získají na zahraničních výměnách, připravují se odborné stáže v zahraničí.

Rozsah výuky IT odpovídá požadavkům certifikátu ECDL.

Ke studentům bude uplatňován individuální přístup. Studium je i velice dobrou přípravou k pokračování na VŠ. Absolventi všech oborů jsou soustavně vyžadováni praxí – viz Pro absolventy.

Výhledově se řeší firemní stipendia pro studenty naší VOŠ.

Uplatnění absolventů je možné ve firmách i jako OSVČ ve všech oborech a odvětvích národního hospodářství. Vyplývá to z legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele.

Administrativní poplatek: 300 Kč složenkou, při převodu z Vašeho účtu na GE Money Bank -203269229/0600, uveďte své rodně číslo jako variabilní číslo

Školné: podle vládního nařízení č. 153/1966 je stanovena částka 3 000 Kč za rok splatná ve dvou splátkách (říjen a únor)

Ubytování: dvoulůžkové pokoje (informace o ubytování: 734 693 683)

Stravování: škola zajišťuje celodenní stravování v budově školy