Přijímací řízení - vyšší ročník

Výsledky 1. kola přijímací řízení do vyššího ročníku SŠ

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do oborů:

4leté obory s maturitní zkouškou

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

(zveřejněno: 22. 4. 2022)


 Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků SŠ, SOU pro školní rok 2022/2023

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického vyhlašuje přijímací řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2022/2023.

1. Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole

1. března 2022

2. Přihláška ke studiu

Při přijímání do vyššího ročníku střední školy podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) se využívá stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.

Platnou přihlášku lze stáhnout na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

Obor vzdělání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

4leté obory s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

10

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

10

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

10

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

10

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

10

23-56-H/01 Obráběč kovů

10

26-51-H/01 Elektrikář

10

33-56-H/01 Truhlář

10

4. Kritéria příjímacího řízení

  1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. Splnění povinné školní docházky
  3. Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz bod 5.)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Uchazeči přijímaní do vyššího ročníku střední školy nekonají jednotné přijímací zkoušky. Hodnotí se známka z českého jazyka, matematiky a celkový průměrný prospěch.

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Dále se hodnotí známka z českého jazyka a matematiky ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku dle níže uvedené tabulky.

Známka z předmětu

Získaný počet bodů

1

20

2

15

3

10

4

5

5, nehodnocen/a

0

Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů, za známku z českého jazyka max. 20 bodů a za známku matematiky max. 20 bodů, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 140 bodů.

5. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru je požadováno u všech oborů s výjimkou oboru s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie. Uchazeči o tento obor nemusí dokládat potvrzení od lékaře.

6. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn dne 22. dubna 2022 na internetových stránkách školy (www.oschot.cz) a na úřední desce v 1. patře školy.

7. Odevzdání zápisového lístku

Při přijímání do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona se zápisový lístek neuplatňuje.


Předběžné informace k přijímacímu řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) vyhlasí ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2021/2022 nejpozději do 31. 1. 2022. Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků z předchozího vzdělání do maximální kapacity každého oboru.

Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2022.

(zveřejněno dne 4. 10. 2021)


 Formuláře přihlášek ke studiu je možné stáhnout na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.