Školská rada

Kandidátní listiny

Ředitel střední školy zveřejňuje kandidátní listinu z řad pedagogických pracovníků a kandidátní listinu z řad zákonný zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Kanditní listina ke stažení zde.

(zveřejěno: 15. 6. 2021)


 Oznámení o konání voleb do školské rady

Volební komise ve složení Mgr. Luděk Benák, Ing. Helena Ondráčková a Mgr. Alena Navrátilová oznamuje, že volby do školské rady pedagogických pracovníků a zákonných zástupců budou probíhat on-line od čtvrtka dne 17. 6. 2021 od 8:00 do pondělí dne 21. 6. 2021 do 12:00 hodin prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakaláři. Volby zletilých žáků budou probíhat ve stejném termínu, ale prezenčně. Hlasovací lístky v listinné podobě si zletilí žáci vyzvednou proti podpisu na sekretariátě školy, který bude zároveň hlasovací místnostností.

Volební komise v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina č. 05/09 ze dne 25. 8. 2009 přijímá návrhy na kandidáty na e-mailové adrese školy: skola@oschot.cz do 2. 6. 2021.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na tomto místě nejpozději 15. 6. 2021.

(zveřejněno dne: 17. 5. 2021)


Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada:
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.