Přijímací řízení SOU

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 4. kolo přijímacího řízení do 4letých oborů s maturitní zkouškou odevzdávají řediteli střední školy do 19. srpna 2019.

Přihlášky se pro 4. kolo přijímacího řízení do 3letých oborů s výučním listem odevzdávají řediteli střední školy do 29. srpna 2019.

 1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
 2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Počet volných míst ve 4. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Počty přijímaných žáků
Název oborů dle školního vzdělávacího programu Obor vzdělání Počet žáků pro přijetí
4leté obory s maturitní zkouškou
Procesní technolog a programátor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 5
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 9
Návrhář nábytku - CNC programátor 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 6
3leté obory s výučním listem
Strojní mechanik - zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik 6
Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) 23-56-H/01 Obráběč kovů 9
Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář 10
Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 9

Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem

Kód oboru vzdělání

Název školního vzdělávacího programu

Název rámcového vzdělávacího

programu

23-51-H/01

Strojní mechanik - zámečník

Strojní mechanik

23-56-H/01

Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

Obráběč kovů

26-51-H/01

Elektrikář

Elektrikář

33-56-H/01

Truhlář

Truhlář

 

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo analogicky z posledních navštěvovaných ročníků ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 300 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

       1.            známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku,

       2.            známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku,

       3.            známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku,

       4.            známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku,

       5.            známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku,

       6.            známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku.

Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou

Kód oboru vzdělání

Název školního vzdělávacího programu

Název rámcového vzdělávacího

programu

23-44-L/01

Procesní technolog a programátor

Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01

Návrhář nábytku – CNC programátor

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 

 1. přijímací zkoušky
 2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (uchazeč nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“),
 1. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

 1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou testu obecných studijních předpokladů ke studiu na střední škole (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají)
 2. Termín přijímací zkoušky – 30. 8. 2019 v 9 hodin (budova SOU, Žižkova 1501, Chotěboř)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

 1. V přijímací zkoušce formou testu obecných studijních předpokladů lze dosáhnout v součtu maximálně 100 bodů a jejich výsledek bude tvořit 60 % výsledku přijímací zkoušky.
 2. Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, bude tvořit 40 % přijímací zkoušky (průměr bude hodnocen za každé pololetí a to 1,0 po 20 bodech až po průměr 3,0 po 1 bodě).
 3. Uchazeč, který dosáhne celkového výsledku 100 %, bude v pořadí na 1. místě a dále bude pořadí sestupně pokračovat.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměr známek z matematiky,
 2. průměr známek z českého jazyka,
 3. průměr známek z cizích jazyků.

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků SŠ, SOU pro školní rok 2019/2020 – 4. kolo

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2019/2020.

1. Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole

nejpozději do 29. srpna 2019

2. Přihláška ke studiu

Při přijímání do vyššího ročníku střední školy podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se využívá stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.

Platnou přihlášku lze stáhnout na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1).

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

 

Obor vzdělání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

4leté obory s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

10

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

4

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

5

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

10

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

10

23-56-H/01 Obráběč kovů

9

26-51-H/01 Elektrikář

10

33-56-H/01 Truhlář

9

4. Kritéria příjímacího řízení

 1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 2. Splnění povinné školní docházky
 3. Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz bod 5.)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Uchazeči přijímaní do vyššího ročníku střední školy nekonají jednotné přijímací zkoušky. Hodnotí se známka z českého jazyka, matematiky a celkový průměrný prospěch.

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Dále se hodnotí známka z českého jazyka a matematiky dle níže uvedené tabulky.

Známka z předmětu

Získaný počet bodů

1

20

2

15

3

10

4

5

5, nehodnocen/a

0

Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů, za známku z českého jazyka max. 20 bodů a za známku matematiky max. 20 bodů, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 140 bodů.

5. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru je požadováno u všech oborů s výjimkou oboru s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie. Uchazeči o tento obor nemusí dokládat potvrzení od lékaře.

6. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve dne 30. srpna 2019 na internetových stránkách školy (www.oschot.cz) a na úřední desce v 1. patře školy.

7. Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek se u přijetí do vyššího ročníku neodevzdává dle § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení - přijetí do vyššího ročníku

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-56-H/01 Obráběč kovů

33-56-H/01 Truhlář


 

Vyhlášení 3. kola přjímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 3. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 28. června 2019.

 1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
 2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Počet volných míst ve 3. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Počty přijímaných žáků
Název oborů dle školního vzdělávacího programu Obor vzdělání Počet žáků pro přijetí
4leté obory s maturitní zkouškou
Procesní technolog a programátor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 5
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 9
Návrhář nábytku - CNC programátor 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 6
3leté obory s výučním listem
Strojní mechanik - zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik 6
Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) 23-56-H/01 Obráběč kovů 9
Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář 10
Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 9

Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem 

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo analogicky z posledních navštěvovaných ročníků ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 300 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

       1.            známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku,

       2.            známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku,

       3.            známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku,

       4.            známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku,

       5.            známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku,

       6.            známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku.

 

Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou 

 1. přijímací zkoušky
 2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (uchazeč nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“),
 1. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

 1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou testu obecných studijních předpokladů ke studiu na střední škole (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají)
 2. Termín přijímací zkoušky – 12. 7. 2019 v 9 hodin (budova SOU, Žižkova 1501, Chotěboř)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

 1. V přijímací zkoušce formou testu obecných studijních předpokladů lze dosáhnout v součtu maximálně 100 bodů a jejich výsledek bude tvořit 60 % výsledku přijímací zkoušky.
 2. Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, bude tvořit 40 % přijímací zkoušky (průměr bude hodnocen za každé pololetí a to 1,0 po 20 bodech až po průměr 3,0 po 1 bodě).
 3. Uchazeč, který dosáhne celkového výsledku 100 %, bude v pořadí na 1. místě a dále bude pořadí sestupně pokračovat.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměr známek z matematiky,
 2. průměr známek z českého jazyka,
 3. průměr známek z cicích jazyků.

Infromace k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení ke stažení zde.


 Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků SŠ, SOU pro školní rok 2019/2020 – 3. kolo

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2019/2020.

1.       Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole

nejpozději do 28. června 2019

2.      Přihláška ke studiu

Při přijímání do vyššího ročníku střední školy podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se využívá stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.

Platnou přihlášku lze stáhnout na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1).

3.      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

 

Obor vzdělání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

4leté obory s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

10

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

4

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

5

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

10

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

10

23-56-H/01 Obráběč kovů

10

26-51-H/01 Elektrikář

10

33-56-H/01 Truhlář

10

4.      Kritéria příjímacího řízení

 1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 2. Splnění povinné školní docházky
 3. Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz bod 5.)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Uchazeči přijímaní do vyššího ročníku střední školy nekonají jednotné přijímací zkoušky. Hodnotí se známka z českého jazyka, matematiky a celkový průměrný prospěch.

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Dále se hodnotí známka z českého jazyka a matematiky dle níže uvedené tabulky.

Známka z předmětu

Získaný počet bodů

1

20

2

15

3

10

4

5

5, nehodnocen/a

0

Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů, za známku z českého jazyka max. 20 bodů a za známku matematiky max. 20 bodů, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 140 bodů.

5.      Zdravotní způsobilost ke vzdělávání

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru je požadováno u všech oborů s výjimkou oboru s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie. Uchazeči o tento obor nemusí dokládat potvrzení od lékaře.

6.      Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve dne 3. července 2019 na internetových stránkách školy (www.oschot.cz) a na úřední desce v 1. patře školy.

7.      Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek se u přijetí do vyššího ročníku neodevzdává dle § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obory s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-44-L/01 Procesní technolog a programátor

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - přijetí do vyššího ročníku

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

63-41-M/02 Obchodní akademie

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obory s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 2. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 30. května 2019.

 1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
 2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

očty přijímaných žáků
Název oborů dle školního vzdělávacího programu Obor vzdělání Počet žáků pro přijetí
4leté obory s maturitní zkouškou
Procesní technolog a programátor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 5
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 5
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 10
Návrhář nábytku - CNC programátor 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 8
3leté obory s výučním listem
Strojní mechanik - zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik 6
Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) 23-56-H/01 Obráběč kovů 9
Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář 11
Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 10

Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem 

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 2. splnění povinné školní docházky,
 3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo analogicky z posledních navštěvovaných ročníků ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 300 bodů.

Pozn.: Pokud uchazeč nebude v 1. pololetí posledního ročníku hodnocen z více jak pěti předmětů, bude se pro přijímací řízení započítávat průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího ročníku.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

       1.            známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku,

       2.            známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku,

       3.            známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku,

       4.            známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku,

       5.            známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku,

       6.            známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku.

 

Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou 

 1. přijímací zkoušky
 2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (uchazeč nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“),
 1. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole.

Informace k přijímací zkoušce:

 1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou testu obecných studijních předpokladů ke studiu na střední škole (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají)
 2. Termín přijímací zkoušky – 12. 6. 2019 ve 13 hodin (budova SOU, Žižkova 1501, Chotěboř)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

 1. V přijímací zkoušce formou testu obecných studijních předpokladů lze dosáhnout v součtu maximálně 100 bodů a jejich výsledek bude tvořit 60 % výsledku přijímací zkoušky.
 2. Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, bude tvořit 40 % přijímací zkoušky (průměr bude hodnocen za každé pololetí a to 1,0 po 20 bodech až po průměr 3,0 po 1 bodě).
 3. Uchazeč, který dosáhne celkového výsledku 100 %, bude v pořadí na 1. místě a dále bude pořadí sestupně pokračovat.

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

 1. průměr známek z matematiky,
 2. průměr známek z českého jazyka,
 3. průměr známek z cicích jazyků.

Infromace k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ke stažení zde.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01 Procesní technolog a programátor

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

63-41-M/02 Obchodní akadmie - obor nebude otevřen z důvodu nedostatečného počtu přihlášených uchazečů

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - přijetí do vyššího ročníku

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 1. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 1. března 2019.

 1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
 2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru
 3. Nástavbové studium (2leté denní studium) – uchazeči budou přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v příslušném tříletém oboru s výučním listem (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) do maximální kapacity každého oboru
 4. Nástavbové studium (3leté dálkové studium) – uchazeči budou přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v příslušném tříletém oboru s výučním listem (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) do maximální kapacity každého oboru

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2019/2020.

1.       Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole

nejpozději do 28. června 2019

2.      Přihláška ke studiu

Při přijímání do vyššího ročníku střední školy podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se využívá stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.

Platnou přihlášku lze stáhnout na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1).

3.      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

 

Obor vzdělání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do vyššího ročníku

4leté obory s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

10

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

4

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

5

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

10

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

10

23-56-H/01 Obráběč kovů

10

26-51-H/01 Elektrikář

10

33-56-H/01 Truhlář

10

4.      Kritéria příjímacího řízení

 1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 2. Splnění povinné školní docházky
 3. Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz bod 5.)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

Uchazeči přijímaní do vyššího ročníku střední školy nekonají jednotné přijímací zkoušky. Hodnotí se známka z českého jazyka, matematiky a celkový průměrný prospěch.

Při přidělování bodů se hodnotí průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Dále se hodnotí známka z českého jazyka a matematiky dle níže uvedené tabulky.

Známka z předmětu

Získaný počet bodů

1

20

2

15

3

10

4

5

5, nehodnocen/a

0

Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 bodů, za známku z českého jazyka max. 20 bodů a za známku matematiky max. 20 bodů, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 140 bodů.

5.      Zdravotní způsobilost ke vzdělávání

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru je požadováno u všech oborů s výjimkou oboru s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie. Uchazeči o tento obor nemusí dokládat potvrzení od lékaře.

6.      Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve dne 3. července 2019 na internetových stránkách školy (www.oschot.cz) a na úřední desce v 1. patře školy.

7.      Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek se u přijetí do vyššího ročníku neodevzdává dle § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.