Přijímací řízení

Informace o neotevření VOŠ pro školní rok 2022/2023

Ředitel vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, oznamuje, že z důvodu nedostatečného počtu přihlášených uchazečů do oboru 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce (forma denní i dálková) nebude obor od 1. 9. 2022 otevřen.

(zveřejěno dne 1. 6. 2022)


 Vyhlášení přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2022/2023

Ředitel vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení. Dále zveřejňuje  souladu s § 94 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) kritéria hodnocení přijímacího řízení.

Přijímací řízení je vyhlášeno pro obory vzdělání

Vzdělávací program (kód a název) Obor vzdělání (kód a název) Forma vzdělání
39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce 39-08-N Požární ochrana a bezpečnost práce denní
39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce 39-08-N Požární ochrana a bezpečnost práce dálková

Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2022

Seznam požadovaných dokumentů potřebných pro přijímací řízení na VOŠ:

  1. Přihláška ke studiu v tištěné formě – přihlášky se podávají v tištěné formy na formuláři přihlášky (SEVT 49 152 1), kterou lze stáhnout zde nebo ji je možné vyzvednout na studijním oddělení školy. Přihlášky se zasílají na adresu: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř
  2. Ověřená kopie maturitního vysvědčení – pokud v době podání přihlášky uchazeč maturitní vysvědčení nemá, odevzdá jeho úředně ověřenou kopii bez zbytečného odkladu po jeho vystavení nebo nejpozději při zápisu ke studiu
  3. Ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
  4. Potvrzení o uhrazení administrativního poplatku za přijímací řízení – administrativní poplatek činí Kč 300,- a je nutné jej uhradit před podáním přihlášky na účet školy č. 203269229/0600 (variabilní symbol = rodné číslo uchazeče)

(pozn.: administrativní poplatek ve výši Kč 300,- se hradí za každou podanou přihlášku)

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole - pdf

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole - xls

Vzor vyplněné přihlášky ke vzdělávání na vyšší odborné škole

Vyhlášení přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení (budou zveřejněny nejpozději do 31. 3. 2022)


Doplňující informace o studiu na VOŠ

Během studia škola ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina umožní studentům získat odbornou způsobilost v požární technice formou zkoušky (v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.), kde mohou získat certifikát technik PO, nebo odborně způsobilá osoba v PO. Oba certifikáty jsou předpokladem pro provozování činnosti v oblasti PO.

Studium jazyků umožní přípravu na certifikát PET – základní úroveň a certifikát BEC – obchodní angličtina a němčina, praktické zkušenosti získají na zahraničních výměnách, připravují se odborné stáže v zahraničí.

Ke studentům je uplatňován individuální přístup. Studium je i velice dobrou přípravou k pokračování na VŠ.

Uplatnění absolventů je možné ve firmách i jako OSVČ ve všech oborech a odvětvích národního hospodářství. Vyplývá to z legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele.

Administrativní poplatek: poplatek činí Kč 300,- a je nutné jej uhradit před podáním přihlášky na účet školy č. 203269229/0600 (variabilní symbol = rodné číslo uchazeče)

Školné: výše úplaty za vyšší odborné vzdělávání činí dle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Kč 3 000,-

Splatnost školného: student hradí školné dle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve dvou splátkách:

  • nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku,
  • přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

(pozn.: Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací)

Ubytování: dvoulůžkové pokoje (informace o ubytování: 734 693 682 - Palánová Alena)

Stravování: škola zajišťuje celodenní stravování v budově školy (informace o stravování u vedoucí školní jídelny: 734 693 683 - Hajšmanová Jaroslava)