Přijímací řízení

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole - pdf

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole - xls

Vzor vyplněné přihlášky ke vzdělávání na vyšší odborné škole

Kritéria přijímacího řízení


Doplňující informace o studiu na VOŠ

Předností studia je, že jen na naší VOŠ  je možno získat současně s ukončením studia certifikáty M-BOZP- juniorM-EMS – junior QM – junior, bližší o těchto certifikátech zde.

Během studia škola ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina umožní studentům získat odbornou způsobilost v požární technice formou zkoušky (v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.), kde mohou získat certifikát technik PO, nebo odborně způsobilá osoba v PO. Oba certifikáty jsou předpokladem pro provozování činnosti v oblasti PO.

Studium jazyků umožní přípravu na certifikát PET – základní úroveň a certifikát BEC – obchodní angličtina a němčina, praktické zkušenosti získají na zahraničních výměnách, připravují se odborné stáže v zahraničí.

Ke studentům je uplatňován individuální přístup. Studium je i velice dobrou přípravou k pokračování na VŠ.

Uplatnění absolventů je možné ve firmách i jako OSVČ ve všech oborech a odvětvích národního hospodářství. Vyplývá to z legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele.

Administrativní poplatek: poplatek činí Kč 300,- a je nutné jej uhradit před podáním přihlášky na účet školy č. 203269229/0600 (variabilní symbol = rodné číslo uchazeče)

Školné: výše úplaty za vyšší odborné vzdělávání činí dle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Kč 3 000,-

Splatnost školného: student hradí školné dle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve dvou splátkách:

  • nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku,
  • přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

(pozn.: Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací)

Ubytování: dvoulůžkové pokoje (informace o ubytování: 734 693 683)

Stravování: škola zajišťuje celodenní stravování v budově školy