Školská rada

Školské rady VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, příspěvková organizace

Školská rady VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, příspěvková organizace, byly zřízeny na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy.

Podle § 168 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, odst. 1 se školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, příspěvková organizace má 9 členů. Zástupci zřizovatele byli jmenováni dne ............ 201X usnesením Rady Kraje Vysočina, ostatní členové byli zvoleni v souladu s volebním řádem. Funkční období členů trvá tři roky.

Školská rada střední školy

Zástupci zřizovatele:

 • Ing. Libor Joukl
 • Ing. Tomáš Škaryd
 • Ing. Zdeněk Janovský

Zástupci  pedagogických pracovníků školy:

 • Mgr. Blanka Hochmanová - předseda školské rady
 • Mgr. Dagmar Erbenová
 • Jiří Pešout

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

 • Ing. Jaroslava Jandová
 • Pavel Čuda
 • Pavel Štefka

Školská rada vyšší odborné školy

Zástupci zřizovatele:

 • Ing. Jaroslav Haubert

Zástupci  pedagogických pracovníků školy:

 • Ing. Jana Scholzová - předseda školské rady

Zástupci studentů:

 • Karel Slunečko